15 ?i?u quan tr?ng c?a Sunshine Group quan 7 b?n nên bi?t

15 ?i?u quan tr?ng c?a Sunshine Group quan 7 b?n nên bi?t

nh­n ?Ënh ?ôi nét dñ án Sunshine Diamond River Qu­n 7

sau ngày thành m¯t sàn BDS khu vñc Nam, dñ án Sunshine Diamond River ??ãc trân trÍng thå quan tâm và tìm ki¿m të phía Quý khách hàng trên kh¯p Nhïng trang m¡ng xã hÙi. th¿, ?ó là Nhïng thông tin gì? MÝi Quý khách hàng theo dõi bài vi¿t này. Chúng tôi s½ Nh­n ?Ënh và nh­n ?Ënh chuyên sâu vÁ Các ?u th¿ mà c?n hÙ Sunshine Diamond River ?ang chéa ?ñng ??ãc.

?ôi nét dñ án Sunshine Diamond River Qu­n 7

VÛi tình hình phát triÃn tÑc ?Ù cça nÁn tài chánh ?i cùng vÛi ?ó là cuÙc an c? cça con ng?Ýi c?ng ?òi hÏi khá lÛn m¡nh. giï thóp ??ãc nhu c§u ?ó, chç ?§u t? Sunshine Group ?ã mua ??ãc quù ?¥t hi¿m ß ??Ýng ?ào Trí, ph?Ýng Phú Thu­n, Qu­n 7. chung c? Qu­n 7 t¡o diÇn tích ninh khu vñc là 112.585 m2 ??ãc ?§u t? áp dång do t­p ?oàn Sunshine Group.

dñ án Sunshine Diamond River t¡o mÍi 3.125 Dòng s£n ph©m mang ?¿n cho thË tr?Ýng b¥t ?Ùng s£n, trong sÑ ?ó t¡o Các S£n ph©m chánh nh? c?n hÙ cao c¥p, th??ng m¡i, DËch Vå,V?n Phòng, Shophouse, Officetel ??ãc phân chia và s¯p x¿p ?Óng ?Áu h?n 12 block cao cách 15 - 27 t§ng. Tuy th¿, c?n hÙ cao c¥p Qu­n 7 t¡o môi tr?Ýng sÑng khá thoáng ?ãng khi chç ?§u t? Sunshine Group chÉ sí dång 29.11% cho m­t ?Ù xây dñng.

CÙng VÛi lãi th¿ tÍa l¡c g§n sông Sài Gòn và r¡ch Bà B?Ûm nên môi tr?Ýng an c? dÅ chËu h?n g¥p bÙi, c?ng nh? t­n dång ?Ñi vÛi diÇn tích m·t n?Ûc và ?Ënh vË ??ãc luÓng gió mát thÕi vào, Các c?n hÙ chung c? thuÙc dñ án Qu­n 7 s½ ??ãc thi¿t k¿ theo h?Ûng view giáp sông ?¯c ?Ëa, Khi¿n ?em l¡i khí h­u thoáng ?ãng cho toàn bÙ nhà nhân sß hïu.

??ãc ti¿n hành thi công giai ?o¡n 1 vô Quý 1/2019 ?¿n thÝi ?iÃm này, dñ án Sunshine Group v«n ?ang ??ãc triÃn khai lÛn d?Ûi thå chÉ ?¡o cça phéc th§u xây an Phong cùng ??n vË giám sát nÕi ti¿ng Apave l¡i të Pháp.

Vëa rÓi là chia s» cça duankhunam vÁ thông tin quy mô cça dñ án c?n hÙ cao c¥p Qu­n 7. Ti¿p theo, chúng tôi s½ GiÛi thiÇu ?¿n Khách hàng thông tin vÁ ??n vË chính thñc hiÇn dñ án Sunshine Diamond River.

Thông tin vÁ chç ?§u t? Sunshine Group

Sunshine Group là tên tuÕi mÛi nh¥t có trå sß chính ß miÁn B¯c, cå kh£ n?ng t¡i thç ?ô Hà NÙi. ?¿n ?Ñi vÛi thË tr?Ýng b¥t ?Ùng s£n ViÇt Nam vào n?m 2016 vëa qua, tuy ch?a t¡o gì ?Ã xây ?Ùng n?ng cho thå b¯t ?§u cça mình. Nh?ng chÉ VÛi mÙt n?m ho¡t ?Ùng, b±ng VÛi ?ôi chân thiên tin cça mình, th??ng hiÇu Sunshine Group ?ã mau l¹ xây ti¿ng vang lÛn ?¿n Quý khách hàng ngay d?Ûi khi tung ra Nhïng dñ án ß trung tâm thành phÑ Hà NÙi nh? Sunshine Garden, Sunshine Center, Sunshine City, Sunshine Riverside,... mÍi Nhïng Dòng s£n ph©m cça ông luôn xây ?iÃm cÙng cho Quý khách do cách thi¿t k¿ cñc kó ?·c s¯c, sáng xây trong tëng h¡ng måc và kho£n ti¿t nhÏ.

h?n nïa, ông còn bÏ nên sÑ tiÁn khá m¡nh nh±m thu ?¿n Nhïng quù ?¥t sáng giá h?n t¥t c£ miÁn tÕ quÑc ngoài Các Dòng s£n ph©m ?Ùc quyÁn ß miÁn B¯c tÛi Nha Trang, và mÛi ?ây Nh¥t là ti¿n l¡i thành phÑ HÓ Chí Minh VÛi 2 dñ án mÛi nh¥t ?¥y là Sunshine City Sài Gòn và Sunshine Diamond River (?ang ?Á c­p), cùng thÝi kó g§n ?ây nh¥t ?¥y là sñ xu¥t hiÇn cça dñ án Sunshine Venicia Thç Thiêm.

B±ng Nhïng minh chéng mà chúng tôi vëa mÛi thu th­p ??ãc thì ?Ñi vÛi dñ án Sunshine Diamond River Qu­n 7, vàng r±ng, mÍi sñ ?ãi chÝ cça Quý khách hàng s½ nh­n ?¿n k¿t qu£ xéng danh të thå ?áng tin c­y cça chç ?§u t? Sunshine Group.

c¥u trúc nÙi th¥t dñ án Sunshine Diamond River t¡o gì?

L¥y nÁn t£ng th¯ng lãi të Các ?éa con ?ã áp dång tr?Ûc ?¥y, t­p ?oàn Sunshine Group ti¿p tåc chÍn lña phong cách k¿t c¥u Châu u cao c¥p và lËch lãm áp dång cho ?éa con tinh th§n mÛi cça mình, mô hình này gây cho ng?Ýi nhìn sñ c£m nh­n vÁ càng c?n hÙ h¡ng sang mang phong cách hoàng gia tân cÕ ?iÃn. Tuy nhiên, c?n hÙ chung c? Qu­n 7 l¥y ??ãc d¥u nh¥n bßi vì Các kinh ti¿t nÙi th¥t ?Áu ??ãc dát ch¯c gây sñ quyÁn quý và cao sang ché ?ëng bË chìm do phong cách cÕ ?iÃn thÝi x?a.

toàn bÙ trang thi¿t bË nÙi th¥t ??ãc bàn giao ?§y ?ç VÛi Nhïng v­t liÇu h¡ng sang ??ãc nh­p kh£o të Nhïng nÙi th¥t ngo¡i nh­p ?¿n të Nhïng n?Ûc Châu u, cå kh£ n?ng ?Ñi vÛi th??ng hiÇu ?em tên ohler và Eurowindow ?ang khá sÑt h?n sàn hiÇn nay, cùng ?¥y là sàn g× nh­p kh©u, ?èn chùm, ?èn t?Ýng, ?§y ?ç Các thi¿t bË b¿p, tÑ ch¥t hòa âm tr§n Multi tân ti¿n.

h¥p d«n, t­p ?oàn Sunshine Group ?ã không ng¡i kinh t¿ ?Ã bÏ nên sÑ tiÁn nhiÁu trên nh±m ?§u t? lo¡i kính Low E 3 lÛp phç të ?§u ?¿n chân t¥t c£ c?n hÙ Qu­n 7, lo¡i kính ?¯t tiÁn này ?em l¡i lãi ích b£o vÇ tia ?Ùc h¡i truyÁn vào c?n hÙ chung c? và vëa tôn lên thå cao duankhunam c¥p, ?³ng c¥p cho dñ án Sunshine Diamond River Qu­n 7.

Vëa rÓi là bài vi¿t ??ãc chuyên gia SaleReal chia s» vÁ Các thông tin cça chung c? Sunshine Diamond River, n¿u còn th¯c m¯c vÁ Các viÇc liên thà khác thì Quý khách chÉ nên gÍi ?iÇn trñc ti¿p ?¿n SaleReal s½ ??ãc t? v¥n nhiÇt tình và kinh ti¿t trên.

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
 

PATHE'O

Bienvenue sur le site officiel de Pathé'O,

Créateur africain de mode.

Newsletter

Assurez-vous que vous ne manquez pas les événements intéressants en se joignant à notre programme de bulletin.